วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสันติ     ไชยประดิษฐ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201050001 
นายกานต์พิชาโคตถา
                   
2 65201050002 
นายกิตติภณทองวงษ์
                   
3 65201050003 
นายกิตติวินท์ครองใจ
                   
4 65201050004 
นายจักราวุธพรมโลก
                   
5 65201050005 
นางสาวจิตรตราพินสระน้อย
                   
6 65201050006 
นายชนะชัยภูมิโคกรักษ์
                   
7 65201050007 
นายณภัทรบุตรอุดม
                   
8 65201050008 
นายตุลาสุจันทร์
                   
9 65201050009 
นายทินกรกัลยาคู
                   
10 65201050010 
นายธนกรโสมรักษ์
                   
11 65201050011 
นายธีรวัฒน์วงษมาเกษ
                   
12 65201050012 
นายนพรัตน์ขำโต
------------------ 
13 65201050013 
นางสาวนวพรพรมมาสุข
                   
14 65201050014 
นายปรัชญาใสดี
                   
15 65201050015 
นายพงศกรแสนจักร
                   
16 65201050016 
นางสาวพัชราภาพุฒเทศ
                   
17 65201050017 
นางสาวพิยดาโกศล
                   
18 65201050018 
นางสาวภูษิตาสาบาล
                   
19 65201050019 
นายรัฐภูมิพรหมทอง
                   
20 65201050020 
นายรุ่งนภาแจ่มเชื้อ
                   
21 65201050021 
นายวุธิพงษ์สุพันธ์
                   
22 65201050022 
นายสุเมธวงจันทะเลียง
                   
23 65201050023 
นายอชิตพลภักเกลี้ยง
                   
24 65201050024 
นายอนุพงษ์เพิ่มสุขจิต
                   
25 65201050026 
นายอภิวัฒน์วงค์ขันธ์
                   
26 65201050027 
นายอภิวัฒน์ศรีเมือง
                   
27 65201050028 
นายจุฑารัตน์แก้วคันโท
                   
28 65201050056 
นายเอกรินทร์กองแก้ว
                   
29 65201050057 
นายกฤษฎาเขตคาม
                   
30 65201050059 
นายศิลาสารภาพ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................