วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.25 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวกนกพร     พวงศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201040096 
นายเก่งกาจมีพันธ์
                   
2 65201040097 
นายคงเดชกีดกัน
                   
3 65201040098 
นายณัฐภูมิชัยมีแรง
                   
4 65201040099 
นายธนากรจุ้ยกะมุด
                   
5 65201040100 
นายนพดลพระสว่าง
                   
6 65201040101 
นายปฎิมากรณ์อินทะนัย
                   
7 65201040102 
นายปัณณวัฒน์จอมนก
                   
8 65201040103 
นายพัชรพลสืบสุนทร
                   
9 65201040104 
นายภูวดลหอมหวาน
------------------ 
10 65201040105 
นายยุทธพงศ์พำนัก
                   
11 65201040106 
นายวชิรวิทย์เกษาหอม
                   
12 65201040107 
นายศรรามชาภักดี
                   
13 65201040108 
นายศราวุฒิสีลา
                   
14 65201040109 
นายศิริภัทรยี่สุ่น
                   
15 65201040110 
นายสรายุทธร้อยพรมมา
                   
16 65201040111 
นายสุกนต์ธีเสนใส
                   
17 65201040112 
นายสุระวุฒิกองไตรศรี
                   
18 65201040113 
นายอติเทพใจเรือง
                   
19 65201040114 
นายอนุชาศรีเนตร
                   
20 65201040115 
นายอัษราวุฒิแตะต้อง
                   
21 65201040116 
นายอิทรธิกรไชยพล
                   
22 65201040117 
นายพีระพลเต่าลอย
------------------ 
23 65201040119 
นายนพรัตน์เกตระติ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................