ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201040050 
นายชนะชัยกองสุกัน
                   
2 65201040072 
นายก่อเกียรติแก้วกาไล
                   
3 65201040073 
นายเจษฎาภรณ์กองแก้ว
------------------ 
4 65201040074 
นายณรงค์ศักดิ์นาคคำ
------------------ 
5 65201040075 
นายณัฐวุฒิเขียวอ่อน
                   
6 65201040076 
นายธนวัฒน์เลิศวิริยะปิติ
------------------ 
7 65201040077 
นายธันวามีศรี
                   
8 65201040078 
นายธีรโชติวงศ์กระโทก
------------------ 
9 65201040079 
นายธีรภัทรอุ่นจิตต์
                   
10 65201040080 
นายนนธวัฒน์แท่นศิลา
                   
11 65201040081 
นายปฏิพลคมศรี
                   
12 65201040082 
นายปิยะศักดิ์ชินวรรณะ
                   
13 65201040083 
นายภานุพงศ์บุญทวี
------------------ 
14 65201040084 
นายภานุพงศ์อิ่มอ้วน
                   
15 65201040085 
นายภานุรักษ์บัวลา
                   
16 65201040086 
นายรัฐนันท์ทองมะณี
                   
17 65201040087 
นายรัฐภูมิจิบจันทร์
                   
18 65201040088 
นายวุฒิพงษ์กำจร
                   
19 65201040089 
นายศรุทติรักษ์สายโน
                   
20 65201040090 
นายศุภกิตติ์อินทโร
                   
21 65201040091 
นายสิทธิพรสืบสา
                   
22 65201040092 
นายสุรพลแก้วทรายขาว
                   
23 65201040094 
นายอัครเดชนารี
                   
24 65201040095 
นายอินทัชกล่อนศรี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................