วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายทัศนัย     จันทา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201040048 
นายกฤติเดชนิมิตร
------------------ 
2 65201040049 
นายคณิศรยศศิริ
                   
3 65201040051 
นายณัฏฐกิตติ์เทียมพุดซา
                   
4 65201040052 
นายณัฐพลไผ่เลี้ยง
                   
5 65201040053 
นายณัฐวุฒเถาวัลย์
                   
6 65201040054 
นายธนพงค์เฉลิมสุข
                   
7 65201040055 
นายธนาธิปจันทร์ดวงศรี
                   
8 65201040056 
นายธีรภัทรพันธุการ
                   
9 65201040057 
นายธีระพัฒน์บุญปก
                   
10 65201040058 
นายนภัสรพีทำทวี
                   
11 65201040059 
นายประดิษฐ์เสนาพันธ์
                   
12 65201040060 
นายปิยะวัฒน์แก้วมูล
                   
13 65201040061 
นายพีรพัฒน์ธิอามาตย์
------------------ 
14 65201040062 
นายภานุวัฒน์นาคนวล
                   
15 65201040063 
นายรัชชานนท์นวลงาม
                   
16 65201040064 
นายวรยศวงค์ป้อม
                   
17 65201040065 
นางสาวศราสิณีจันทะเกษ
                   
18 65201040066 
นางสาวสุธาสินีเครือชัย
------------------ 
19 65201040067 
นางสาวสุนิสารสชาติ
------------------ 
20 65201040068 
นายแสงอรุณแจ่มเชื้อ
                   
21 65201040069 
นางสาวอภัสราปอทอง
                   
22 65201040070 
นางสาวอริศราเหลาสิงห์
                   
23 65201040071 
นางสาวอลิสากล้าหาญ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................