วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201040024 
นายกฤตกรเกยมาศ
                   
2 65201040025 
นางสาวกฤษฏิยากรณ์ศรีนวล
------------------ 
3 65201040026 
นายก้องเกียรติกาญจนะชาติ
                   
4 65201040027 
นายไกรวิชญ์หอมดวงศรี
                   
5 65201040028 
นายจิรวัฒน์บุญบุตร
                   
6 65201040029 
นางสาวจิราวรรณจันทร์สมาน
------------------ 
7 65201040030 
นายชัยภัทรเสาศิริ
                   
8 65201040031 
นางสาวชาลิสาโชคนัติ
                   
9 65201040032 
นางสาวฐิติมาบุรมย์
                   
10 65201040033 
นายณัฐพนธ์ดาวสิงห์
                   
11 65201040034 
นายณัฐวิทย์ชนะกิจ
                   
12 65201040035 
นายเตชินท์ศิริโสดา
                   
13 65201040036 
นายธนันธรจันทะลี
                   
14 65201040037 
นายธนาวัฒน์นักร้อง
                   
15 65201040038 
นายพชรโคสา
                   
16 65201040039 
นายภาณุวัฒน์รัตนวรรณ์
                   
17 65201040040 
นางสาววชิรญาณ์บุญรินทร์
                   
18 65201040041 
นางสาววนิดาหินทอง
                   
19 65201040042 
นางสาววริศราศรีเอิบ
------------------ 
20 65201040043 
นายวายุจันทะสุข
                   
21 65201040044 
นางสาววิยะดาภรณ์ซุมซุย
------------------ 
22 65201040045 
นายศิวกรศิลางัด
                   
23 65201040046 
นายสุพัฒน์โสลุน
                   
24 65201040047 
นายอนุชัยอยู่คง
                   
25 65201040093 
นายอนุชิตอยู่คง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................