วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201020023 
นายชินกรณ์จบเจนไพร
                   
2 65201040001 
นายสิทธิพรหนูเตี้ย
                   
3 65201040002 
นายอภิสิทธิ์มะโนชาติ
                   
4 65201040004 
นายกิตติศักดิ์ทองจุล
                   
5 65201040005 
นางสาวกุนจิราโคตแปร
                   
6 65201040006 
นายจิระศักดิ์ยืนยั่ง
                   
7 65201040007 
นายชญานันท์ตีเงิน
                   
8 65201040008 
นายชิติพัทธ์นาคด้วง
                   
9 65201040009 
นายณลงกรณ์วรรณเวศ
                   
10 65201040010 
นายณัฐพรภักนิกร
                   
11 65201040011 
นายณัฐพลปานประชาติ
                   
12 65201040012 
นายณัฐภูมิวันเฉลิม
------------------ 
13 65201040013 
นายตะวันวรรณศีร
                   
14 65201040014 
นายธนภัทรธาตุทอง
                   
15 65201040015 
นางสาวภัชราวดีศรีโวหะ
                   
16 65201040016 
นางสาวสีทองอินทรีย์
                   
17 65201040017 
นางสาวสุนิฐาชิกะกุล
------------------ 
18 65201040018 
นายธีรภัทรวงศ์เจริญ
------------------ 
19 65201040019 
นางสาวปัทมาพรพร้อมสันเทียะ
                   
20 65201040020 
นายปิยวัฒน์พนเตชะ
                   
21 65201040021 
นายภัสกรทนที
                   
22 65201040022 
นางสาวชยาภรณ์สอนจิตร
                   
23 65201040023 
นางสาวสุทธญาณ์ย่อมพันธ์
                   
24 65201040118 
นายณัฐภูมิบัวทองท้าว
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................