วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจักรกฤษณ์     พันธ์ศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010124 
นายกฤษศราวุธศักดา
                   
2 65201010126 
นายวุฒินันท์ปานาตี
                   
3 65201030001 
นายชยาพลธงชัย
                   
4 65201030002 
นายณัฐพลบัวลา
                   
5 65201030003 
นายนพรัตน์อรชร
                   
6 65201030004 
นายนิพัทธ์ดวงพล
                   
7 65201030005 
นายพงศธรจำปาทิพย์
------------------ 
8 65201030006 
นายพเยาว์จันทะสุข
                   
9 65201030007 
นายพิษณุศิรินัย
------------------ 
10 65201030009 
นายภควัตสายทองคำ
------------------ 
11 65201030013 
นายสหรัตน์สิงห์เสน
                   
12 65201030014 
นายสุรนาทสาวันดี
                   
13 65201030015 
นายอุดมศักดิ์ผิวอ่อน
                   
14 65201030016 
นายเอกมลทุมทัดทราย
                   
15 65201050025 
นางสาวอภิญญาพิมาทัย
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................