วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาตรี     ศรีสะอาด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201020069 
นายไกรลพตั้งมั่น
                   
2 65201020070 
นายจิระศักดิ์มณี
                   
3 65201020071 
นายชาคริตขันทอง
                   
4 65201020072 
นายดำรงศักดิ์เต่าทอง
                   
5 65201020073 
นายทินภัทรทองจันทร์
------------------ 
6 65201020074 
นายธนภูมิสุดคำภา
------------------ 
7 65201020075 
นายธนากรประจญ
------------------ 
8 65201020076 
นายธีรพลแก้วหลวง
------------------ 
9 65201020077 
นายพงศกรถ้วนครบ
                   
10 65201020078 
นายพีรพัฒน์สิงห์ไกร
------------------ 
11 65201020079 
นายมินทดาหงษ์คำ
                   
12 65201020080 
นายวรวุฒิเมณฑ์กูล
                   
13 65201020081 
นายวัชรินทร์สายสิงห์
                   
14 65201020082 
นายวิชิตชัยทองขาว
                   
15 65201020083 
นายศิริวัฒน์ภู่แย้ม
------------------ 
16 65201020084 
นายศุภวิชญ์วงใหญ่
                   
17 65201020085 
นายสุทธิลักษ์อาริภู
------------------ 
18 65201020086 
นายสุพรีทองใบใหญ่
------------------ 
19 65201020087 
นายอชิตพลอินทะนัย
                   
20 65201020088 
นายอนุวัฒน์วงค์ชาลี
                   
21 65201020089 
นายอภิรักษ์ปักปิ่น
                   
22 65201020090 
นายอัครเดชคูณคง
                   
23 65201020091 
นายเอกพันจันทรโท
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................