วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาตรี     ศรีสะอาด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201020047 
นายกีรติสันทาลุนัย
                   
2 65201020048 
นายจักรดุลย์แก้วยงค์
                   
3 65201020049 
นายชัยวัฒน์จันทร์รอด
                   
4 65201020050 
นายณัฐวุฒิจาดนอก
                   
5 65201020051 
นายทวีศักดิ์โคตรสมพงษ์
                   
6 65201020052 
นายธนกรบุญงาม
------------------ 
7 65201020053 
นายธนากรบริดอน
------------------ 
8 65201020054 
นายธนาวัฒน์พัดภู่
------------------ 
9 65201020055 
นายปัญญพัฒน์โคตรพันธ์
                   
10 65201020056 
นายพีรธัชศิริชนะ
------------------ 
11 65201020057 
นายมนัญชัยเสนปอภาร
                   
12 65201020058 
นายวัชรากรวงค์พิลา
                   
13 65201020059 
นายศราวุฒิศิลาคำ
                   
14 65201020060 
นายศุภมงคลกุลเกษ
                   
15 65201020061 
นายสมศักดิ์พิมพันธ์
                   
16 65201020062 
นายสุธินันท์ลาโพธิ์
                   
17 65201020063 
นายเหลี่ยมเพชรครองเชื้อ
                   
18 65201020064 
นายอติวัณณ์คำโสภา
------------------ 
19 65201020065 
นายอภิชาติบุญสรวง
                   
20 65201020066 
นายอภิวิชญ์คล่องแคล่ว
                   
21 65201020067 
นายอานุภาพขาวพรวน
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................