วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญญฤทธิ์     แสงทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201020024 
นายกิติภูมิคำแสนราช
                   
2 65201020025 
นายคุณานนต์หนสาย
                   
3 65201020026 
นายจิรายุสารสุข
                   
4 65201020027 
นายเจษฎามารอด
                   
5 65201020028 
นายณัฐวิศิษย์ศรศรี
------------------ 
6 65201020029 
นายทรงสิทธิ์กิ่งวิชิต
                   
7 65201020030 
นายเทียนชัยพันธ์ท้าว
                   
8 65201020031 
นายธนันกุลบุดดาวงค์
                   
9 65201020032 
นายธนากรพลเยี่ยม
                   
10 65201020033 
นายนัทธพงษ์พรมวันดี
                   
11 65201020034 
นางสาวพรรณพรกุกไชย
                   
12 65201020035 
นายพัชรพลสุระชาติ
                   
13 65201020036 
นายภีรพลสำเร็จ
                   
14 65201020037 
นางสาวรินรดาโพธิ์กระจ่าง
                   
15 65201020038 
นายวชิรวิทย์อำนวยโพธิ์
                   
16 65201020039 
นายวัฏจักรเนียมจิตร
                   
17 65201020040 
นางสาววิภาวรรณจวงจันทร์
                   
18 65201020041 
นายวิวัชชัยบุตรสุข
                   
19 65201020042 
นางสาวสัณห์ฤทัยธิวันดา
                   
20 65201020043 
นางสาวสุภัทรศรทดดอน
------------------ 
21 65201020044 
นางสาวโสภิตาอินทะมาตย์
                   
22 65201020045 
นางสาวอริสราสารภาพ
------------------ 
23 65201020046 
นายวรวิชศรีคำภา
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................