วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญญฤทธิ์     แสงทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201020001 
นายกลวัชรทองธุรี
------------------ 
2 65201020002 
นายเกียรติกมลพุ่มไพร
------------------ 
3 65201020003 
นายขวัญมนัสยั้งใจ
                   
4 65201020004 
นายคมกริชพรมกอง
                   
5 65201020005 
นายจตุพรกาญจนะชาติ
                   
6 65201020006 
นางสาวจินตภาสุขเสน
                   
7 65201020007 
นายจิรเวชนิวาส
                   
8 65201020008 
นายชัยวัฒน์ขาวผ่อง
                   
9 65201020009 
นายณัฐวัฒน์ยิ่งชาติ
                   
10 65201020010 
นายณัฐวุฒิทองมะยาง
                   
11 65201020011 
นางสาวทิฆัมพรอนันต์
                   
12 65201020012 
นางสาวธญานีดำดิน
                   
13 65201020013 
นายธนากรคำแพง
                   
14 65201020014 
นางสาวนลินนิภาคำวงค์
                   
15 65201020015 
นายบุญเลิศโภคพันธ์
                   
16 65201020016 
นายประสพสุขสังสิงหา
                   
17 65201020017 
นายรพีภัทรก่ำเกี้ยง
                   
18 65201020018 
นางสาววริษางามแสง
                   
19 65201020019 
นางสาววิกานดากระต่ายจันทร์
                   
20 65201020020 
นางสาวศวิตาเนียมจิตร
                   
21 65201020021 
นางสาวสุริยพรทองคำสุข
                   
22 65201020022 
นายอัครพลคำเอี่ยม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................