ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ตัวถังและสี รหัสกลุ่ม ชถ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจิรพันธ์     สำเภา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010004 
นายกิตติศักดิ์เคารพ
                   
2 65201010011 
นายณัฏฐชัยโพธิจันทร์
------------------ 
3 65201010012 
นายณัฐพลโพธิ์ขี
                   
4 65201010094 
นายวิษณุบุษบรรณ
                   
5 65201010195 
นายไชยวัฒน์ก้านสี
------------------ 
6 65201010196 
นายธณากรเสนาพันธ์
                   
7 65201010197 
นายภานุวัฒน์เภานกุม
------------------ 
8 65201010198 
นายวโรตม์สนทยา
                   
9 65201010199 
นายศิวัฒน์สายปัญญา
------------------ 
10 65201010200 
นายสิรภัทรพคิณี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................