วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุประวัติ     ขันทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010175 
นายคินกรพวงประจำ
                   
2 65201010176 
นายชนะศักดิ์เขียวขำ
                   
3 65201010177 
นายเตมีย์สินไชย
                   
4 65201010178 
นายธนันธรวงค์ชา
                   
5 65201010179 
นายประณตมากแก้ว
------------------ 
6 65201010180 
นายพรชัยสวัสดี
                   
7 65201010181 
นายรัฐศาสตร์จันประสิทธิ์
                   
8 65201010182 
นายวัลลพชนะนิล
------------------ 
9 65201010183 
นายวุฒิราชใจดี
                   
10 65201010184 
นายศิรวิทย์เกษี
                   
11 65201010185 
นายสริเยนทร์เกษแก้ว
                   
12 65201010186 
นายสิทธิศักดิ์ไตริน
------------------ 
13 65201010187 
นายสุทธิพงษ์โจมสติ
                   
14 65201010188 
นายสุรพลตั้งไวสุข
                   
15 65201010189 
นายเสฏฐวุฒิวงษ์คำจันทร์
                   
16 65201010190 
นายอชิระคืนผล
                   
17 65201010191 
นายอณวัฒน์จันทร์โปร่ง
                   
18 65201010192 
นายอดุลคำชัย
                   
19 65201010193 
นายอนุสรดวงหอม
                   
20 65201010194 
นายอัครพงษ์เกษหงษ์
------------------ 
21 65201010203 
นายธวัชชัยมาสุข
------------------ 
22 65201010205 
นายเจษฎาภรสะอาด
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................