วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุขสันต์     สิทธิมวล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010149 
นายวัฒนาพละศักดิ์
                   
2 65201010151 
นายกฤษณะมาพงศ์
                   
3 65201010152 
นายก่อการจินดารัตน์
------------------ 
4 65201010153 
นายไกรวิทย์สายทอง
                   
5 65201010154 
นายจีรวัฒน์บุญโสภณ
                   
6 65201010156 
นายเจษฎาภรณ์สุพรรณจนาภพ
------------------ 
7 65201010157 
นายเฉลิมชัยส่งเสริม
                   
8 65201010158 
นายณัฏฐพัชร์บุญญาจันทร์
------------------ 
9 65201010159 
นายณัฐพงศ์สิงวงค์ษา
                   
10 65201010160 
นายณัฐพัฒน์ไสว
------------------ 
11 65201010161 
นายทศพลอ่อนอิ่ม
                   
12 65201010162 
นายธนกรคูณทรัพย์
                   
13 65201010163 
นายธนพัฒน์ชูสวัสดิ์
                   
14 65201010164 
นายนัฐพงษ์พรหมมามั่น
                   
15 65201010165 
นายพงษ์ณภัทรบุตรมั่น
                   
16 65201010166 
นายพีรบภัทรสุธาร
------------------ 
17 65201010167 
นายภคพงษ์จันทวงค์
------------------ 
18 65201010168 
นายวีระชัยพรมสุข
                   
19 65201010169 
นายศักดิ์มงคลโทสีทา
------------------ 
20 65201010170 
นายศุภกรดวงแก้ว
                   
21 65201010171 
นายอาทิตย์ทองเงิน
------------------ 
22 65201010172 
นายเอกภานุอินตรประสิทธิ
                   
23 65201010173 
นายกิตติเกียรติด้วงทอง
                   
24 65201010174 
นายคฑาธรวงศ์ษา
                   
25 65201010202 
นายธีรภัทรสุวรรณ
                   
26 65201010205 
นายเจตรินทร์จันทะโคตร
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................