วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุขสันต์     สิทธิมวล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010128 
นายกฤษณลักษรณ์เนียมพันธ์
                   
2 65201010129 
นางสาวเขมจิราสมุทร
                   
3 65201010130 
นายจิตตินัยบุญมา
------------------ 
4 65201010131 
นายเฉลิมชัยประสงค์
                   
5 65201010132 
นายชานนท์ลือชา
                   
6 65201010133 
นายณัฐพรสมผิว
                   
7 65201010134 
นายเตวิชบุญมานัน
                   
8 65201010135 
นายธนโชติบุญขจร
                   
9 65201010136 
นายธีรภัทรจุลแดง
                   
10 65201010137 
นางสาวบุษกรชุมชัย
                   
11 65201010138 
นายปัญญาปัญญาบุตร
                   
12 65201010139 
นางสาวพัชรินทร์แจ่มเชื้อ
                   
13 65201010140 
นายภานุกรมะณีจันทร์
                   
14 65201010141 
นายวัฒนาปุศิลา
------------------ 
15 65201010142 
นายวีรวัฒน์วงศา
                   
16 65201010143 
นายศตวรรษภูมิสอาด
                   
17 65201010144 
นายศิริวัตน์ศรีสว่าง
                   
18 65201010145 
นายสมศักดิ์ปันศักดิ์
                   
19 65201010146 
นายสราวุธจันดากุล
                   
20 65201010147 
นายสิริณัฏฐ์ศรีโสดา
------------------ 
21 65201010148 
นายฐิติวัสส์แซ่ซือ
                   
22 65201010201 
นายสุชาติจินดาชาติ
                   
23 65201010206 
นายวิริยุทธคานทรัพย์
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................