วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.26 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวทราทิตย์     ชิดชม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010104 
นายอัครเดชงามสุข
                   
2 65201010106 
นายจิรยุทธย่อมพันธิ์
                   
3 65201010107 
นายณัชพลแสงกล้า
                   
4 65201010108 
นายเตชินแก้วศรี
                   
5 65201010109 
นายธนวัฒน์เสนาภักดิ์
------------------ 
6 65201010110 
นายธัญเทพคำมี
                   
7 65201010111 
นายนิพนธ์กาวัน
                   
8 65201010112 
นายบุญสนองแจ่มจันทร์
                   
9 65201010113 
นายเปรมธรรมรักษา
                   
10 65201010114 
นายพัฒนากำลังเหลือ
                   
11 65201010115 
นายพัทธนันท์บุญตา
                   
12 65201010116 
นายไพศาลเปาป่า
                   
13 65201010117 
นายภานุวัฒน์ทองจิตร
------------------ 
14 65201010118 
นายภูมินทร์แก้วแก่น
                   
15 65201010119 
นายลัทธพลกาวัน
                   
16 65201010120 
นายวัชรพงศ์เดชกล้า
                   
17 65201010121 
นายวิทยาไชยเชษฐ์
                   
18 65201010122 
นายศุภกิตติ์ศรีงาม
                   
19 65201010123 
นายสิทธิชัยนวนไชย
                   
20 65201010150 
นายสรยุทธม่วงศรี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................