วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.25 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไกรศร     ผิวผัน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010084 
นายโกมินทร์จันทร์ดี
                   
2 65201010085 
นายฐิติพงค์ชูวงค์
                   
3 65201010086 
นายณัฐภัทรดอกดวง
                   
4 65201010087 
นายธนวัฒน์วงษ์เลิศ
                   
5 65201010088 
นายธีรภัทรสมสกิจ
                   
6 65201010089 
นายพรรษาปัสสาสุ
                   
7 65201010090 
นายพุฒิเมธจิบจันทร์
                   
8 65201010091 
นายภานุวัฒน์บุญศิริ
                   
9 65201010092 
นายโรจน์จินันต์ทุนภิรมย์
                   
10 65201010093 
นายวรเชษฐ์เกตุมีชัย
                   
11 65201010095 
นายศุกลวัฒน์ใจเครือ
                   
12 65201010096 
นายสรวิชญ์บันประดิษฐ
                   
13 65201010098 
นายสุรัตน์มั่นชาติ
                   
14 65201010099 
นายหิรัณย์แก้วคำชาติ
------------------ 
15 65201010100 
นายอนุชิตโคบุตร
                   
16 65201010102 
นายเอกราชไชยะบุตร
                   
17 65201010103 
นายปริญญายาศรี
                   
18 65201010105 
นายอำนาจเกตุดวง
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................