ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัฏฐพัชร     กล้าหาญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010063 
นายสราวุธบึงโบก
                   
2 65201010064 
นายสุพิชัยทรายขาว
------------------ 
3 65201010065 
นายชนะสารภาพ
                   
4 65201010066 
นายณัฐพลล้อมแก้ว
                   
5 65201010067 
นายธนกรพุฒซ้อน
------------------ 
6 65201010068 
นายธนากรเรืองราม
                   
7 65201010069 
นายบุญชูโพธิสาร
                   
8 65201010070 
นายพรชัยพิมพ์ไชย
                   
9 65201010071 
นายพีรพัฒน์ขันธวงค์
------------------ 
10 65201010072 
นายภานุภัสวิลาสถิตย์
                   
11 65201010073 
นายเมย์วดีพรมมา
------------------ 
12 65201010074 
นายวรชัยบัวพันธ์
                   
13 65201010075 
นายวัชรพงษ์ทองทับ
                   
14 65201010076 
นายวีรวุฒิดำดี
                   
15 65201010077 
นายศุภกิจอ่อนทรวง
                   
16 65201010078 
นายสัญชัยใขแสง
                   
17 65201010079 
นายสุกฤษฏ์จันหอม
------------------ 
18 65201010080 
นายสุวรรณดวงสิน
------------------ 
19 65201010081 
นายสุวิทย์เมืองจันทร์
------------------ 
20 65201010082 
นายอภิวัฒน์พรหมสวัสดิ์
------------------ 
21 65201010083 
นายอัศวินจำปา
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................