วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐพล     วรรณทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010041 
นายธีรภัทรศรีรักษา
                   
2 65201010042 
นายโกเมธอุราเลิศ
                   
3 65201010043 
นายชายชาญสิงห์ซอม
                   
4 65201010044 
นายณัฐชาทาเงิน
                   
5 65201010045 
นายณัฐวุฒิเคารพ
                   
6 65201010046 
นายธนกฤตนนขุนทด
                   
7 65201010047 
นายธนากรโคตรทิพย์
                   
8 65201010048 
นายธีรวัฒน์ประเคน
                   
9 65201010049 
นายปธานินโคตะมา
                   
10 65201010050 
นายพงศ์ดนัยรามัน
                   
11 65201010051 
นายพัทธดนย์ในทอง
------------------ 
12 65201010052 
นายพีรพัฒน์วรรณเวช
------------------ 
13 65201010053 
นายภาณุพงศ์ลาคำ
                   
14 65201010054 
นายภานุวัฒน์พิมพ์สวัสดิ์
                   
15 65201010055 
นายยุทธพงษ์กมลวิบูลย์
------------------ 
16 65201010056 
นายวชิรวิทย์สุขเสวย
------------------ 
17 65201010057 
นายวรเวชแก้วมะ
------------------ 
18 65201010058 
นายวัชริศปราบหล้า
                   
19 65201010059 
นายวีรภัทรศรีสุราช
                   
20 65201010060 
นายศราวุธอบเชย
                   
21 65201010061 
นาย้เกียรติศักดิ์ศรีนวล
                   
22 65201010062 
นายภาณุพงศ์จั่วจันทึก
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................