วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวทราทิตย์     ชิดชม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010021 
นางสาวพิชญาภาบุญเพ็ง
                   
2 65201010022 
นายกฤษณะบานชื่น
                   
3 65201010023 
นายกิตติธัชสีสันต์
                   
4 65201010024 
นายจตุพรสมนึก
                   
5 65201010025 
นายชัยกฤตสงวนพล
                   
6 65201010026 
นายฑิฌากรแสนบุดดา
                   
7 65201010027 
นายณัฐพลโนนกัลยา
                   
8 65201010028 
นายณัฐวุฒิกองแก้ว
                   
9 65201010029 
นายถิรวิทย์ชุยทอง
                   
10 65201010030 
นายธนโชคสุบิน
                   
11 65201010031 
นายธนัตถ์พิมพ์สาร
                   
12 65201010032 
นายนิติภัทร์ไชยฤทธิ์
                   
13 65201010033 
นายปรีชาจันทร์ดี
                   
14 65201010034 
นายพงษ์ศักดิ์วงษ์ขันธ์
                   
15 65201010035 
นายพิชิตชัยพันงาม
------------------ 
16 65201010036 
นายพีรัชย์เกษาพันธ์
                   
17 65201010037 
นางสาวภัทรภรณ์รัตตะพันธ์
                   
18 65201010038 
นางสาววัชราภรณ์ฝอยทอง
                   
19 65201010039 
นางสาววิรัญญาคมไส
                   
20 65201010040 
นางสาวอรจิราพงษ์วัน
                   
21 65201010125 
นายภณวรรฒบุตรวงศ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................