วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไกรศร     ผิวผัน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201010001 
นายกรวิชญ์วงศ์วันนา
------------------ 
2 65201010002 
นายกวินท์ทำคำทอง
                   
3 65201010003 
นางสาวกันต์กมนสิงหาเวช
                   
4 65201010005 
นางสาวขนิษฐาเจียนโพธ์
                   
5 65201010006 
นายขวัญชัยอาจหาญ
                   
6 65201010007 
นายจิรวัฒน์เพ็งคำลุน
                   
7 65201010008 
นางสาวจุฬาลักษณ์กุลวิลัย
------------------ 
8 65201010009 
นายชาติกล้าคำทุย
                   
9 65201010010 
นายฐิติศักดิ์มาศศรี
                   
10 65201010013 
นายณัฐวัตรหงษ์ทอง
                   
11 65201010014 
นายณัฐวุฒิสุขเสริม
                   
12 65201010015 
นายธนกรกำเกิด
                   
13 65201010016 
นายธนกฤตสายเสนา
                   
14 65201010017 
นายธนวัฒน์สอนคำเสน
                   
15 65201010018 
นายธนากรเครือชัย
------------------ 
16 65201010019 
นายธนาเดชสีดาดิลกกุล
                   
17 65201010020 
นางสาวประวีรัตน์เคารพ
------------------ 
18 65201010127 
นายอนุชิตเสนาภักดิ์
                   
19 65201010204 
นายธนโชติไกรดวง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................