วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวสุลัดดา     ยอดกุล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64302010001 
นางสาวกาญจนาสาระวัน
                   
2 64302010032 
นางสาวเกตน์สิรีรุ่งเจริญมั่นคง
                   
3 64302010033 
นางสาวเกศนีกระจ่างจันทร์
                   
4 64302010034 
นางสาวจินตนาบุตรแวว
                   
5 64302010035 
นางสาวจิราพรสิงห์ซอม
                   
6 64302010037 
นางสาวจิวรรณกลมพันธ์
                   
7 64302010038 
นางสาวจุฑารัตน์สิงห์วงค์ษา
                   
8 64302010039 
นางสาวเจนจิรายุทธยง
                   
9 64302010040 
นางสาวฐิตาภรณ์สายทอง
                   
10 64302010041 
นายธนาวุฒิบัวกอ
                   
11 64302010042 
นางสาวธัญพิชชาจันทาน
                   
12 64302010043 
นางสาวธิยะดานามโคตร
                   
13 64302010045 
นางสาวประกายดาวรัตนวรรณ
                   
14 64302010047 
นางสาวปัทมาวรรณวงษ์สุนา
                   
15 64302010048 
นางสาวปาริชาติวงค์ใหญ่
                   
16 64302010050 
นางสาวพรไพลินพรำนัก
------------------ 
17 64302010053 
นางสาวยุพาสกุลมลิ
                   
18 64302010054 
นางสาวรัตนพรโพธิ์ชัย
                   
19 64302010055 
นางสาววิชุดาไชย์พรมมี
                   
20 64302010056 
นางสาวศิริวรรณทาพันธ์
------------------ 
21 64302010057 
นางสาวสุธิราบุญมานัน
                   
22 64302010058 
นางสาวสุนิษาสมเพ็ชร
                   
23 64302010060 
นางสาวสุพัตราบุญลา
                   
24 64302010061 
นางสาวอริสาโคตรทิพย์
                   
25 64302010062 
นางสาวอารียาเสลา
                   
26 64302010081 
นางสาวจิราหัสดงค์
                   
27 64302010082 
นางสาวพัทจิรามะพันธ์
                   
28 64302010085 
นางสาววนิดาอบเชย
                   
29 64302010086 
นางสาวกัลยกรไชยเกิด
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................