วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มชอ(ทวิภาคี)21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุวรรณ     บุษภาค

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64301050005 
นายฐานันดรบุญเริ่ม
                   
2 64301050007 
นายธีรวัตรวงค์พิลา
                   
3 64301050021 
นางสาวธัญญาอัมพรศรี
                   
4 64301050022 
นายนันทชัยกาญจนะชาติ
                   
5 64301050023 
นางสาวนีรนาฎอำนวยโพธิ์
                   
6 64301050024 
นางสาวบุษยมาศไชยรัมย์
                   
7 64301050025 
นายเบญจวรรณแสงอื้อ
                   
8 64301050026 
นายเบญจวรรณโสดา
                   
9 64301050027 
นางสาววราลักษณ์โกศล
                   
10 64301050028 
นายสุรางคณาจำปี
                   
11 64301050029 
นายพงษ์สิทธิ์มนตรี
                   
12 64301050030 
นายณัฐวุฒิว่องไว
                   
13 64301050033 
นางสาวรุ่งทิพย์ประจันทร์
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................