วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สกอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย     พิมาทัย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2565
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64301010058 
นายโกวิทจันทร์แจ่ม
                   
2 64301010059 
นายเจษฎาไชยลือชา
                   
3 64301010060 
นายฉัตรชัยจูมครอง
                   
4 64301010061 
นายณรงค์ฤทธิ์สายบุตร
                   
5 64301010062 
นายดวงชนะไชยโคตร
                   
6 64301010063 
นายทัศน์ชัยศรีสวย
                   
7 64301010064 
นายทินกรพรหมชาติ
                   
8 64301010065 
นายธีรภัทรธรรมวงษ์
                   
9 64301010066 
นายนพนัยลุนพันธ์
                   
10 64301010070 
นายวีระพลดอกดวง
                   
11 64301010086 
นายพชรกิ่งของ
                   
12 64301010092 
นายบัณฑิตนาคำรอด
                   
13 64301010093 
นายภีรภัทรจูมครอง
                   
14 64301010094 
นายณัฐวุฒิหมิ่งแก้ว
                   
15 64301010096 
นายชัยนันท์พลภัย
                   
16 64301010097 
นายธนภัทรชาวสระใคร
                   
17 64301010098 
นายวรวุฒิประสงค์
                   
18 64301010099 
นายสิทธิชัยหวนคนึง
                   
19 64301010101 
นายศิระสายสิงห์
                   
20 64301010104 
นายอนันต์สิทธิ์ยวนขันธ์
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................