วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายโสภณัฐ     พละศักดิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64207010001 
นางสาวกชนิภาสีมะรมย์
------------------ 
2 64207010002 
นางสาวกานต์มณีพิวิโส
                   
3 64207010003 
นางสาวกานติมาสารศาสตร์
                   
4 64207010004 
นางสาวกิตติยาจันทร์หอม
------------------ 
5 64207010005 
นางสาวจิรปรีญาเทียนทอง
                   
6 64207010006 
นางสาวจิราวัลย์เนืองนอง
                   
7 64207010008 
นางสาวนฤมลชื่นชาย
------------------ 
8 64207010009 
นางสาวนัฐพรบุญเอนก
                   
9 64207010010 
นางสาวนิลธิดาสุระชาติ
------------------ 
10 64207010011 
นางสาวบังอรคงอินทร์
------------------ 
11 64207010012 
นางสาวไปรยาหอมสมบัติ
                   
12 64207010013 
นางสาวพรธิดาซอยรัมย์
                   
13 64207010014 
นางสาวพิมพิกาวันสุข
                   
14 64207010016 
นายรัฐภูมิจุปะมัดตัง
------------------ 
15 64207010017 
นางสาวรัตติกาลนาบำรุง
                   
16 64207010018 
นางสาววาสนานนท์ศิริ
------------------ 
17 64207010019 
นางสาววิมลรัตน์ครองพันธ์
                   
18 64207010020 
นางสาวศุภาพิชญ์คำจันทร์
------------------ 
19 64207010021 
นายสมบูรณ์อินตร์โต
                   
20 64207010022 
นางสาวฐิติพรปุยวงค์
------------------ 
21 64207010023 
นางสาวสิรินทราอารีย์
                   
22 64207010025 
นางสาวอนงค์พรสุชาติ
                   
23 64207010026 
นางสาวอุไรวรรณสิงห์กรานต์
                   
24 64207010027 
นางสาวปิยะนุชอุดม
                   
25 64207010028 
นางสาววรัญชนาพลชัย
                   
26 64207010029 
นางสาวอมิตตาพงษ์กิ่ง
                   
27 64207010030 
นางสาวจีรนันท์ชนะกิจ
                   
28 64207010031 
นายรพีพัฒน์พันธ์งาม
                   
29 64207010032 
นางสาวนรีกานต์ใจสว่าง
------------------ 
30 64207010033 
นางสาวศรัณย์ภัทรมีมังคละ
                   
31 64207010034 
นางสาวกชกรศรีปรัง
------------------ 
32 64207010034 
นางสาวกชกรศรีปรัง
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................