ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวคำโฮม     คูณสว่าง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64202040078 
นางสาวกุลนันท์ศรีจันทร์
------------------ 
2 64202040079 
นางสาวกุลภรณ์ก้อนทอง
                   
3 64202040080 
นางสาวจันทิมาแววศรี
                   
4 64202040081 
นางสาวจารุวรรณปานคำ
                   
5 64202040082 
นายชนาธิปพคิณี
                   
6 64202040083 
นายฐิตินันท์แก้วพิกุล
                   
7 64202040084 
นางสาวณัฐพรจันมลตรี
                   
8 64202040085 
นางสาวณัตยาสะเงินสิงห์
                   
9 64202040086 
นายถิรวิทย์นาคยอง
                   
10 64202040088 
นางสาวธัญชนกยิ้มเกิด
------------------ 
11 64202040089 
นายนรวิชญ์โคตวงษ์
                   
12 64202040090 
นางสาวนลินีเครือทอง
------------------ 
13 64202040091 
นางสาวนวนันท์เทียนศรี
                   
14 64202040092 
นางสาวนิราภรณ์ศรเพ็ชร
                   
15 64202040093 
นางสาวบุษยามาสบุสว่าง
------------------ 
16 64202040095 
นางสาวปันนดากล้าหาญ
                   
17 64202040097 
นายพงศภัคอ่อนเกษ
------------------ 
18 64202040099 
นายพีระพัฒน์แตะต้อง
                   
19 64202040100 
นางสาวภัคจิราสังข์ทอง
                   
20 64202040101 
นายภานุวัฒน์จันทร์ทง
------------------ 
21 64202040102 
นางสาวมาวารีสิ้นโศรก
                   
22 64202040103 
นางสาวรตนพรศิริไพศาล
------------------ 
23 64202040104 
นางสาวรุ่งนภาการชาคำ
                   
24 64202040105 
นางสาวรุจิสาเสริฐวาสนา
                   
25 64202040106 
นายวงศธรน้อยฉิม
                   
26 64202040107 
นางสาววนิชยาระม้าย
                   
27 64202040108 
นายวราเทพทองเนตร
------------------ 
28 64202040109 
นางสาววริศาบึงราษฎร์
                   
29 64202040110 
นางสาววิลาวรรณไชยรัตน์
                   
30 64202040111 
นางสาวศิรินทราสถาพร
                   
31 64202040112 
นางสาวสุนิษาศรีทากุล
------------------ 
32 64202040113 
นางสาวอธิติยาจิบจันทร์
------------------ 
33 64202040114 
นายอนุวัฒน์ชัยเจริญ
                   
34 64202040115 
นายอนุวัตรสังวาลย์
                   
35 64202040116 
นางสาวอุไรวรรณยิ้มเกิด
                   
36 64202040118 
นางสาวอุไรแก้วเกิด
                   
37 64202040119 
นางสาวสุพัตรานาฬ้ว
                   
38 64202040123 
นางสาวทับทิมนนทะเสน
                   
39 64202040128 
นางสาวโสภิตาจันทรศักดิ์
                   
40 64202040129 
นางสาวพรวิภาปัญญาคม
                   
41 64202040131 
นางสาวพัชราจันทร์เทพ
                   
42 64202040134 
นางสาวณัฐณิชา ชนะกิจ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................