วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัทพงศ์     โยธี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64202040018 
นางสาวตรีวิภาโคตรศรี
                   
2 64202040040 
นางสาวภิมลรัตน์บุญเหลือ
                   
3 64202040041 
นายภูวดลไชยศร
                   
4 64202040042 
นางสาวมนัสนันท์หอมกลิ่น
                   
5 64202040043 
นางสาวรัชฎาวรรณอำไธสง
                   
6 64202040044 
นายรัตษมาหงษ์ทอง
                   
7 64202040045 
นางสาวลำไพคำศรี
                   
8 64202040046 
นายวงศธรพื้นสวรรค์
                   
9 64202040047 
นางสาววรนุชจันทร์ทง
                   
10 64202040048 
นายวรเมธบัวลา
                   
11 64202040049 
นางสาววรรณภาวรรณขาม
                   
12 64202040050 
นางสาววริศราเครือเพชร
                   
13 64202040051 
นายวายุการณ์ศิรินัย
                   
14 64202040052 
นางสาววิจิตราพายสำโรง
                   
15 64202040053 
นางสาววิภาดานันทา
------------------ 
16 64202040054 
นางสาววิลาวัณย์มักสัน
                   
17 64202040055 
นางสาววิไลกานต์ประสานวงค์
------------------ 
18 64202040056 
นายวิษณุชัยคำแก้ว
                   
19 64202040057 
นางสาวศรารัตน์แก้วคำชาติ
                   
20 64202040058 
นางสาวศศิภาปานประชาติ
                   
21 64202040059 
นางสาวศิริภัสสรโขงลำ
------------------ 
22 64202040060 
นายศุภณัฐวันใส
                   
23 64202040061 
นางสาวศุภากรทาคำมอง
                   
24 64202040062 
นางสาวสรัญญาฝอยทอง
                   
25 64202040063 
นางสาวสาวิตรีแก้วธรรม
                   
26 64202040064 
นางสาวสุจิตตราสะพัน
                   
27 64202040065 
นางสาวสุตาภัทรเจือทอง
                   
28 64202040067 
นางสาวอชิรญาณ์สมจิตร
                   
29 64202040068 
นางสาวอมิตาโคสา
------------------ 
30 64202040069 
นางสาวพิชญาภัคบุญเรือง
                   
31 64202040070 
นายอัฑฒกรไชยมาตย์
                   
32 64202040071 
นายอาณัติรักษ์ขุขันท์
------------------ 
33 64202040072 
นายอานนท์มีสมศักดิ์
                   
34 64202040073 
นางสาวอุมากรประจันทร์
                   
35 64202040074 
นางสาวกนกวรรณไชยวัฒน์
                   
36 64202040075 
นางสาวกัญญาณัฐพันธ์สาลี
                   
37 64202040076 
นางสาวกานต์มณีครองยุติ
------------------ 
38 64202040077 
นางสาวกิ่งทองบึงไกร
------------------ 
39 64202040117 
นางสาวบุษกรถึงปัดชา
                   
40 64202040120 
นางสาวสิราวรรณเรือนงาม
                   
41 64202040122 
นายเพ็ญพิชชาแก้วสาลี
                   
42 64202040125 
นางสาวเยาวดีนาโควงค์
                   
43 64202040127 
นางสาวอมีณาทองสัมฤทธิ์
                   
44 64202040133 
นายทนงศักดิ์พนารักษ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................