ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวปวีณา     บุญเสนอ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64202040001 
นางสาวกชกรบุตรสมาน
                   
2 64202040002 
นางสาวกานต์ธิดาสีสาลี
                   
3 64202040003 
นางสาวกานต์ธิดาอัมภรัตน์
------------------ 
4 64202040004 
นางสาวกุลปริยาคงสิน
------------------ 
5 64202040005 
นางสาวจันทิมาบุตรสุวรรณ์
------------------ 
6 64202040006 
นางสาวจารุกัญญ์โพธิ์พุ่ม
                   
7 64202040007 
นางสาวจุฑามาศวันศรี
                   
8 64202040008 
นางสาวชนิกานต์สุนทรา
                   
9 64202040009 
นางสาวชนิษฐาตันตะยอด
------------------ 
10 64202040010 
นายชุติพนธ์บุญหมั้น
                   
11 64202040011 
นายณัฐชัยยืนนาน
                   
12 64202040012 
นางสาวณัฐฐาพรอู๋เถื่อน
                   
13 64202040013 
นายณัฐนันท์รูปคำ
                   
14 64202040014 
นายณัฐนันท์อินยม
------------------ 
15 64202040015 
นายณัฐพงศ์อุราเลิศ
                   
16 64202040016 
นางสาวณัฐพรกายะชาติ
                   
17 64202040017 
นางสาวณิชากานต์บุญธรรม
------------------ 
18 64202040019 
นายทองเนื้อแท้พิทักษ์
------------------ 
19 64202040020 
นายทักษิณาจันทร์ทัย
------------------ 
20 64202040021 
นางสาวธัญญาภรณ์สีดา
                   
21 64202040022 
นางสาวธัญญารัตน์ดีสุ่ย
                   
22 64202040023 
นางสาวธันยพรบุญสอน
------------------ 
23 64202040024 
นายนพกวิษญ์สุขพิสิษฐ
                   
24 64202040025 
นางสาวนันทิกานต์บุตรดี
                   
25 64202040026 
นางสาวบุญทิพย์โพธิ์คำวงค์
                   
26 64202040027 
นายปฎิภานปานประชาติ
------------------ 
27 64202040028 
นางสาวปนัดดาปาระมัติ
                   
28 64202040029 
นางสาวปนัดดาพลหาญ
                   
29 64202040030 
นายพงศธรหอมทรัพย์
                   
30 64202040031 
นางสาวพนิตาคูณโปก
                   
31 64202040032 
นางสาวพรรณรายเจริญศรี
                   
32 64202040033 
นางสาวพรรรณพัชรเทียนเพ็ชร
                   
33 64202040034 
นางสาวพัชรีจันพูล
                   
34 64202040035 
นางสาวพิมพ์ชนกสุวรรณ์
                   
35 64202040036 
นางสาวพีรดาโพธิ์ขาว
------------------ 
36 64202040037 
นายเพชรราชนิสระ
                   
37 64202040038 
นายภานุครองใจ
                   
38 64202040121 
นายศุภกิตต์ศรีนวล
                   
39 64202040124 
นางสาวสุภัสสรามณีนิล
                   
40 64202040126 
นางสาวธัญญรัตน์เพชรนิ่ม
                   
41 64202040130 
นางสาวพชรพรอาจเนียม
                   
42 64202040132 
นางสาวมณีรัตน์ลุยตัน
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................