วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวล้ำค่า     จินาวัลย์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64202020001 
นางสาวเกล้ารัตน์บรรพชาติ
                   
2 64202020002 
นางสาวขัตติยาคำโสภา
                   
3 64202020003 
นางสาวจิรนันท์สุระชาติ
                   
4 64202020004 
นางสาวจิราพัชรพำนัก
                   
5 64202020005 
นางสาวชนิตาอุ่นพันธ์
                   
6 64202020006 
นางสาวชลดาผงธุลี
                   
7 64202020007 
นางสาวชลิดาวารี
                   
8 64202020008 
นายชุติพนธ์กุลบุตรดี
------------------ 
9 64202020009 
นางสาวญาดายาเสร้จ
------------------ 
10 64202020010 
นางสาวฐิติกาผิวจันทร์
                   
11 64202020011 
นางสาวณัฎฐธิดาฝังนิล
                   
12 64202020012 
นางสาวณิชาคำฤาเดช
                   
13 64202020013 
นางสาวดวงฤดีอุตรัง
                   
14 64202020014 
นางสาวตีรณากุลวิลัย
------------------ 
15 64202020016 
นายธนากรประเคน
                   
16 64202020017 
นางสาวนงนภัสระกำ
------------------ 
17 64202020018 
นางสาวนันทวดีเขียวหอม
                   
18 64202020019 
นางสาวเนตรนภาเถาวร์คำ
                   
19 64202020020 
นางสาวปราณปริยามาทา
                   
20 64202020021 
นางสาวปริตราดวงดาว
                   
21 64202020022 
นางสาวปรียานุชเจนถูกใจ
                   
22 64202020023 
นางสาวปิ่นมณีจันทร์พรม
                   
23 64202020024 
นางสาวพรธิตาศรีภักดี
                   
24 64202020025 
นางสาวพรนภัสวงค์แสง
------------------ 
25 64202020028 
นางสาวพิยะดากาลพัฒน์
                   
26 64202020029 
นางสาวพิยะรัตน์ทองแพรว
                   
27 64202020030 
นางสาวภัทรวดีเครือมาศ
                   
28 64202020031 
นางสาวภาณุมาสกมลพรรณ์
                   
29 64202020032 
นางสาวมลฤดีจันพะงา
                   
30 64202020033 
นางสาวรจนาตุ้มอ่อน
                   
31 64202020034 
นางสาวลลิดาจันทร์ศรี
------------------ 
32 64202020035 
นางสาววริศราหึมมา
------------------ 
33 64202020036 
นายวัชริดานิยมคุณ
                   
34 64202020037 
นางสาววิจิตตราสุขคง
                   
35 64202020038 
นางสาววิดาลักษ์แจ่มเชื้อ
                   
36 64202020039 
นางสาวแววนภาวงศ์เตชะ
------------------ 
37 64202020041 
นางสาวสุพัตราองอาจ
                   
38 64202020042 
นางสาวสุลีพรโมลาศรี
------------------ 
39 64202020043 
นางสาวเสาวลักษณ์กฤษณ์ดนัย
                   
40 64202020045 
นางสาวอนัญลักษณ์ลีเหลี่ยม
                   
41 64202020046 
นางสาวอรธิดาแซ่ซิ่น
                   
42 64202020047 
นางสาวอัจฉริยาภรณ์จันอ่อน
                   
43 64202020048 
นางสาวอาทิตยาเจริญสุข
                   
44 64202020049 
นางสาวอารยามะลิ
                   
45 64202020050 
นางสาวอินทิราคำมาโฮม
                   
46 64202020051 
นางสาวอุษมาคมไสย
                   
47 64202020052 
นางสาวสุภัทราพันธ์บุตร
                   
48 64202020053 
นางสาวณัฐฐาถนอมพงษ์
------------------ 
49 64202020054 
นางสาวชนาภัทรเขื่อนคำ
                   
50 64202020055 
นางสาวสายรุ้งกงล้อม
                   
51 64202020056 
นางสาวณัฐรัตน์จันทร์งาม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................