วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางคนองรักษ์     ป้อมหิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64202010070 
นางสาววรรณิสายอดสิงห์
                   
2 64202010071 
นางสาววริษาศรีทองคำ
                   
3 64202010072 
นางสาววิลัยวรรรณอุ่นญาติ
                   
4 64202010073 
นางสาววีลดาไตรยสุทธิ์
------------------ 
5 64202010074 
นางสาวศศิธรบุญมางำ
                   
6 64202010075 
นางสาวศุภาวรรณพงษ์สุระ
                   
7 64202010076 
นางสาวสรณ์ชนกอารีย์
------------------ 
8 64202010077 
นางสาวสร้อยสุดาเสนคำสอน
------------------ 
9 64202010078 
นางสาวสิราวรรณฮว่าง
------------------ 
10 64202010079 
นางสาวสิริมาส่องศรี
------------------ 
11 64202010080 
นางสาวสุกัญญาทุมแพง
                   
12 64202010081 
นางสาวสุฑารัตน์ฉัตรสุวรรณ์
                   
13 64202010082 
นางสาวสุฑิตาใจเครือ
                   
14 64202010083 
นางสาวสุดารัตน์คำผาย
                   
15 64202010084 
นางสาวสุธาศิณีเสาคำ
                   
16 64202010085 
นางสาวสุนิทาเมาหวล
------------------ 
17 64202010086 
นางสาวสุพรรษาศรีเพชร
                   
18 64202010087 
นางสาวสุพัตราชาวบางผึ้ง
                   
19 64202010089 
นางสาวสุพัตราสีมาทอง
                   
20 64202010090 
นางสาวสุพัตราใสยา
                   
21 64202010091 
นางสาวสุวนันท์ชาติไทย
                   
22 64202010092 
นางสาวสุวรรณีอุประ
                   
23 64202010093 
นางสาวเสาวลักษณ์สิบทิศ
                   
24 64202010094 
นางสาวโสภาโกศล
                   
25 64202010095 
นางสาวโสภิตารามัญ
                   
26 64202010096 
นางสาวหนึ่งฤทัยแก้วใส
                   
27 64202010097 
นางสาวอชิรญาณ์พิมพ์จันทร์
                   
28 64202010098 
นางสาวอนุธิดาเนียมพันธ์
                   
29 64202010099 
นางสาวอภิชญาพรหมมามั่น
                   
30 64202010100 
นางสาวอภิญญาธานี
                   
31 64202010101 
นางสาวอภิสราพิมพ์จันทร์
                   
32 64202010102 
นางสาวอริสรามหาลี
                   
33 64202010104 
นางสาวอาทิตยาแก้วบัลลัง
                   
34 64202010110 
นางสาวพิมพ์วิภาสกุลจร
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................