วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววันดี     ปานฟัก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64202010001 
นางสาวกนกวรรณวงคำจันทร์
                   
2 64202010002 
นางสาวกมลชนกตีเงิน
                   
3 64202010003 
นางสาวกริสราแสงทอง
------------------ 
4 64202010004 
นางสาวกฤติพรสีสาเนตร
                   
5 64202010005 
นางสาวกัณฐิกาอ่อนหวาน
                   
6 64202010006 
นางสาวขวัญฤทัยนวนแย้ม
                   
7 64202010007 
นางสาวไขนภาจิบจันทร์
------------------ 
8 64202010008 
นางสาวจริญญาบุสภาค
                   
9 64202010009 
นางสาวจรีรัตน์สอใบ
                   
10 64202010010 
นายจักรพงษ์พันธ์ยา
------------------ 
11 64202010011 
นางสาวจารุวรรณโพธิ์ฤทธิ์
                   
12 64202010012 
นางสาวชนาภาเหมาะทอง
------------------ 
13 64202010013 
นางสาวชนิภรณ์อักษรศรี
                   
14 64202010014 
นายชยิกาปัญจะรักษ์
                   
15 64202010015 
นางสาวชลธิชายวงสูงเนิน
                   
16 64202010016 
นางสาวชาลิสาขานชัย
                   
17 64202010017 
นางสาวญาณิศาสิงหาเวช
                   
18 64202010018 
นางสาวณภัทรเทียนเพ็ชร
                   
19 64202010019 
นางสาวณิศราทำนักสุข
                   
20 64202010020 
นางสาวดวงหทัยนิสวงค์
                   
21 64202010021 
นางสาวดากานดาฉิมงานขำ
------------------ 
22 64202010023 
นางสาวธนพรครุธทัสสะ
                   
23 64202010024 
นางสาวธัยญารันต์นาไธสง
------------------ 
24 64202010026 
นางสาวนภัสกรทองมาก
                   
25 64202010028 
นางสาวนาตาลีศรศรี
                   
26 64202010029 
นางสาวนิตยามณีสังข์
------------------ 
27 64202010030 
นางสาวนิยาพรชนะนิล
                   
28 64202010031 
นางสาวบุณยาพรดอนเหลือม
                   
29 64202010032 
นางสาวบุณยาพรเนื้อไม้หอม
                   
30 64202010034 
นางสาวปนัดดาแสนดี
                   
31 64202010035 
นางสาวประไพรพรนันทะคุณ
                   
32 64202010105 
นางสาวภัคจิราสารภี
                   
33 64202010111 
นางสาววัลลภาอุ่นคำ
                   
34 64202010112 
นางสาวศิริรัตน์ยอดแสง
                   
35 64202010113 
นางสาวชุติกาญจน์วงศ์ใหญ่
                   
36 64202010115 
นางสาวนภัสสรทองมาก
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................