วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิวา     บุดดา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201060001 
นางสาวขวัญธนาภรณ์แก้วภักดี
                   
2 64201060002 
นายจิตติพัฒน์นิลแสง
                   
3 64201060003 
นางสาวจิตรลดาปัดถา
                   
4 64201060004 
นายจิฬาภรณ์กันหา
                   
5 64201060005 
นายชยางกูรพิมพ์บุญมา
                   
6 64201060006 
นางสาวชลดารับเหลี่ยม
                   
7 64201060007 
นายชุติพลจันทร์นาม
                   
8 64201060008 
นายณัฐนันท์พลงาม
                   
9 64201060009 
นายทินกรเทนสุนา
                   
10 64201060010 
นายธนาพรบุญวอน
------------------ 
11 64201060011 
นายธนาวุฒิสุระชาติ
------------------ 
12 64201060012 
นายธันวาธรรมรส
                   
13 64201060013 
นายพงศ์ณภัทรเจือทอง
                   
14 64201060014 
นายพานทองไชยมูล
------------------ 
15 64201060015 
นายพิจักษณ์มักสันต์
                   
16 64201060016 
นายพิริยกรโภคพันธ์
                   
17 64201060017 
นายพุฒิพงษ์ไชยมูล
                   
18 64201060018 
นางสาวภัทรวดีดาวจันทร์
------------------ 
19 64201060019 
นายภานุวัฒน์ประสมพลอย
------------------ 
20 64201060020 
นายรัตพลครองชัย
                   
21 64201060021 
นายสิทธิพรพัดทาน
------------------ 
22 64201060022 
นายอภิวัฒน์พิมะกร
                   
23 64201060023 
นางสาวอนัญญาบุญเรืองศรี
                   
24 64201060024 
นายศิริวัฒน์พันวิลัย
------------------ 
25 64201060025 
นายพัสกรธรรมแก้ว
                   
26 64201060026 
นายวัยวัฒน์กุ๊กใชย
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................