วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ     เสนาพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201050021 
นางสาวมะลิวัลย์คอระศรี
                   
2 64201050030 
นางสาวสุภัสสราครองเมือง
                   
3 64201050031 
นางสาวสุมาลีคมใส
                   
4 64201050032 
นายสุวิจักขณ์จันทราช
                   
5 64201050033 
นางสาวอณัศญากายชาติ
                   
6 64201050034 
นายอดิเทพอินชื่น
                   
7 64201050035 
นายอนันต์สิทธิ์คำพินิจ
------------------ 
8 64201050036 
นางสาวอรจิรายวนพันธ์
------------------ 
9 64201050037 
นายอรรถพรรสจันทร์
------------------ 
10 64201050038 
นายอิทธิกรณ์หวลคนึง
                   
11 64201050039 
นายจิรพรรดิ์กาญจนะชาติ
                   
12 64201050041 
นายชินกรราชแก้ว
                   
13 64201050042 
นายพิมพ์นิภาดาวสุข
------------------ 
14 64201050043 
นายรติพงค์ทีบุญมา
                   
15 64201050045 
นายวีระพลพิทักษ์
                   
16 64201050046 
นายศรายุทธขุนภักนา
                   
17 64201050047 
นายสุรพลตั้งใจสุข
                   
18 64201050048 
นายอดิศักดิ์คณานับ
------------------ 
19 64201050049 
นางสาวรุ่งนภาจันคณา
                   
20 64201050060 
นายปรัชญาไชยภักดี
                   
21 64201050062 
นางสาววาสิตาศรีเอิบ
                   
22 64201050065 
นายภิชาญไชยโคตร
                   
23 64201050066 
นายอัครเดชเกษพิลุน
------------------ 
24 64201050069 
นายธงชัยบุตรมณี
------------------ 
25 64201050071 
นายมงคลชูสวัสดิ์
                   
26 64201050072 
นายทินกรพาแสง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................