ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ     เสนาพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201050011 
นายชาญณรงค์เกตุพงษ์
------------------ 
2 64201050012 
นายเตชภัทรโพธิ์อุดม
                   
3 64201050013 
นายธนภัทรอังคะสี
------------------ 
4 64201050014 
นายธนาธรณ์ท้าวคำวงษ์
------------------ 
5 64201050015 
นางสาวนัฐธิติยายอดทรัพย์
                   
6 64201050016 
นายปรมินทร์จามรีย์
                   
7 64201050017 
นางสาวปาริชาติใจหาญ
                   
8 64201050018 
นายผไทเทพสิมณี
                   
9 64201050019 
นายพัชรพรโพธิ์อุดม
                   
10 64201050020 
นายภูมิพัฒน์เหล่าประชา
                   
11 64201050022 
นายมีชัยผลจันทร์
------------------ 
12 64201050024 
นายลิขสิทธิ์ลีนาลาด
                   
13 64201050025 
นายวรัญญูโพธิพันธ์
------------------ 
14 64201050026 
นางสาววิไลวรรณสมจิต
                   
15 64201050027 
นางสาวศศิธรเทียนศรี
                   
16 64201050028 
นายสุทัตตาชูชิต
                   
17 64201050029 
นายสุพิชญาชูชิต
                   
18 64201050061 
นายพรชัยสุวรรณ์
                   
19 64201050067 
นายกฤษณะคมใสย
                   
20 64201050068 
นายชินวัตรเครือทอง
                   
21 64201050070 
นายพุฒิพงษ์นิวาท
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................