วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ     เสนาพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201050001 
นายกฤตนัยจามะรีย์
                   
2 64201050002 
นายกัลยกรสุวิภาค
------------------ 
3 64201050003 
นายกิตติโชคพลชาติ
                   
4 64201050004 
นายกิตติภณพลจันทึก
                   
5 64201050005 
นายจุรีภรณ์พิทักษ์
                   
6 64201050006 
นายดุจตะวันพลเสนา
                   
7 64201050007 
นายธนดลศิลาคำ
                   
8 64201050008 
นายนพกฤตคงคะชาติ
                   
9 64201050009 
นายธีรภัทรยุทธพันธ์
                   
10 64201050023 
นางสาวรัตติญาภานางวงษ์
                   
11 64201050050 
นายธนาเดชโคสารคุณ
                   
12 64201050051 
นางสาวประภัสสรทองชุม
                   
13 64201050052 
นางสาวสุพัตรามีลาภ
                   
14 64201050053 
นายนัฐพลเครือชัย
                   
15 64201050054 
นายศุภกิตติ์สัตพันธ์
                   
16 64201050055 
นางสาวไข่มุกไชยคุณ
                   
17 64201050056 
นางสาวสุทธิดาศรีสุข
                   
18 64201050057 
นางสาวเกษมณีเกื้อกูล
                   
19 64201050058 
นางสาวตรีรัตน์สุทธิสิทธิ์
                   
20 64201050059 
นางสาวมาริษาชื่นชาย
                   
21 64201050063 
นายศิรสิทธิ์นวลหอม
                   
22 64201050073 
นางสาวบุษบาลิพันธ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................