วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.35 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางวีนัส     สุวรรณ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201040069 
นายภักคินัยพันธ์เพชร
                   
2 64201040070 
นายสนธยาอำนวยโพธิ์
------------------ 
3 64201040071 
นายสาครแก้วยงค์
                   
4 64201040072 
นายสุชาดายิ่งชาติ
                   
5 64201040073 
นายสุทธิพงษ์ทิพย์บุญศรี
                   
6 64201040074 
นายอนันต์เชื้อสอน
                   
7 64201040076 
นายอภิชัยกุคำไส
                   
8 64201040077 
นายอัจฉริยดาวไสย์
                   
9 64201040078 
นายกฤษฎ์สายโงน
                   
10 64201040079 
นายกฤษดากุลบุตรดี
------------------ 
11 64201040080 
นายวชิรวุธเนื่องไชยยศ
                   
12 64201040081 
นายวรยศวงศ์ป้อม
------------------ 
13 64201040083 
นายอัครพนธ์พรมพิมาร
                   
14 64201040084 
นายพีรพลป้องกัน
                   
15 64201040085 
นายสุรเกียรติจันทร์สน
                   
16 64201040091 
นางสาวจิราภรณ์พรมนวล
                   
17 64201040092 
นายวรวิทย์โคตรชัยยา
                   
18 64201040100 
นายชาคริตศิริบูรณ์
                   
19 64201040103 
นางสาวพรชิตาสอนจิตร์
                   
20 64201040106 
นายนทีแทนครบุรี
------------------ 
21 64201040110 
นายธนวัฒน์ทองอ้ม
                   
22 64201040113 
นายชูศักดิ์ศิริชนะ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................