วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีระ     ศรีมาบุตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201040051 
นายเอกรัฐสารสุข
                   
2 64201040052 
นายเอกรินทร์รัตนะ
                   
3 64201040053 
นายกฤษฎาคำนึง
------------------ 
4 64201040054 
นายก้องกิดากรจันทร์โคตร
------------------ 
5 64201040055 
นายก้องเกียรติกาญจนะชาติ
------------------ 
6 64201040056 
นายการันตีขมหวาน
------------------ 
7 64201040057 
นายกิตติภมิูดาวไสย์
                   
8 64201040059 
นายชนะชัยไชยชาติ
                   
9 64201040060 
นายไชยวัฒน์วาไชยะ
                   
10 64201040061 
นายณัฐดนัยศิริพันธ์
                   
11 64201040062 
นายณัฐวัฒน์พึ่งพิง
                   
12 64201040063 
นายดนุชาโสดามุข
                   
13 64201040064 
นายเดชาบดินทร์นาครินทร์
                   
14 64201040065 
นายธนภัทรแก้วเมือง
                   
15 64201040066 
นายธนาธิปเชื้ออุ่น
                   
16 64201040067 
นายนราวิชญ์สมคำศรี
                   
17 64201040068 
นายนัทธพงศ์นาคำลอด
                   
18 64201040105 
นายนภันต์จันไทย
                   
19 64201040111 
นายนันทวัฒน์ธะนู
                   
20 64201040112 
นายเทียนทองพิมาทัย
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................