วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีระ     ศรีมาบุตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201040033 
นายวีระชัยผ่องจิตต์
                   
2 64201040034 
นางสาวศรัณยาแสงอื้อ
------------------ 
3 64201040035 
นายศักดิ์นันท์ศรีธรราษฎร์
                   
4 64201040036 
นายศิรวิทย์พุทธเคน
                   
5 64201040038 
นายศิริชัยพิมพ์สาร
                   
6 64201040039 
นายศิวกรจันทร์เรือง
                   
7 64201040040 
นายศุภชัยจอมคำ
                   
8 64201040041 
นายศุภโชคสังวัง
                   
9 64201040042 
นายสมโชคชัยโจมปัญญา
                   
10 64201040043 
นางสาวสริตาสาธร
------------------ 
11 64201040044 
นายสิริกรณ์รัตนะ
                   
12 64201040045 
นายสิรินญาเพ็ชรดี
------------------ 
13 64201040046 
นายสุธิราชศรีสวย
                   
14 64201040047 
นางสาวสุนันทาสิมมา
                   
15 64201040048 
นายอธิษฐ์ขาวสลับ
                   
16 64201040049 
นายอนุชาพิลุน
                   
17 64201040050 
นายอภิสิทธิ์ไกรยา
                   
18 64201040096 
นายศุภโชคปานประชาติ
                   
19 64201040102 
นายอนุวัฒน์สังขะวรรณ
                   
20 64201040104 
นางสาวกัลยารัตน์หวังจองกลาง
                   
21 64201040108 
นายธิติกรปัททะพงษ์
                   
22 64201040109 
นายอดิเทพเกมชัยภูมิ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................