วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญจันทร์     โตมร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201040016 
นายเดชาวัตไชยทอง
                   
2 64201040017 
นายทศพรศรีทัด
------------------ 
3 64201040018 
นางสาวทัศนีย์รายรินทร์
                   
4 64201040019 
นายธนพนธ์ศรีเนตร
------------------ 
5 64201040020 
นายธนภูมิไชยวุฒิ
                   
6 64201040021 
นายธีรภัทรติ่งแสง
------------------ 
7 64201040022 
นายนพรุจทองรวย
------------------ 
8 64201040023 
นายนลินนิภาพิทักษ์
                   
9 64201040024 
นายนวดลนันกระโทก
                   
10 64201040025 
นางสาวนิชธาวัลย์พิมพ์ชัย
------------------ 
11 64201040026 
นายปริญญาจันทง
                   
12 64201040027 
นายปิยพนธ์พันธ์งาม
                   
13 64201040028 
นางสาวพิจิตตราเสนาภักดิ์
                   
14 64201040029 
นายพิชิตกองคำ
                   
15 64201040030 
นายภาสวุฒิป้อมหิน
                   
16 64201040031 
นายภีรภัทรดวงแก้ว
                   
17 64201040032 
นายภูวนันวลัยกาล
                   
18 64201040095 
นายสุรศักดิ์ทองหล่อ
                   
19 64201040097 
นายวัชรพลตุ้มคง
                   
20 64201040101 
นายรุ่งกิจรัฐมรรคุวัฒพงษ์
------------------ 
21 64201040107 
นายภควัตบริจันทรฺ์
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................