วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญจันทร์     โตมร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201040001 
นางสาวขวัญลัดดาอุทัยศรี
                   
2 64201040002 
นายจิรภัทรอุทัยศรี
                   
3 64201040003 
นายจิรภาสเอมเอี่ยม
                   
4 64201040004 
นางสาวจิรวรรณวงค์ใหญ่
                   
5 64201040005 
นายเจษฎาภรณ์พันธ์สวัสดิ์
                   
6 64201040006 
นายเฉลิมชัยทองปลูก
                   
7 64201040007 
นายไชยศิริศิริสิมะ
------------------ 
8 64201040008 
นายณัฐวุฒิบุญจริง
                   
9 64201040009 
นางสาวทิพวรรณกล้าหาญ
                   
10 64201040010 
นางสาวเปลวตะวันสมขาว
                   
11 64201040011 
นางสาวพัชราภานรสิงห์
                   
12 64201040012 
นายเอกภักดิ์รัตนะ
                   
13 64201040013 
นางสาวพิมพ์พากรแก้วประสิทธิ์
                   
14 64201040014 
นายสุวนันท์พึ่งพิง
                   
15 64201040015 
นายดำรงค์นาคชัย
                   
16 64201040075 
นายอนาวิลธรรมวงษ์
                   
17 64201040086 
นายพงศกรนิลเกษ
                   
18 64201040087 
นางสาวปวรวรรณบุตรวงค์
------------------ 
19 64201040088 
นางสาวธิติมาพละศักดิ์
                   
20 64201040089 
นายนรเศรษฐ์ใบเขียว
                   
21 64201040093 
นายพิษณุพงธ์ศรีบุรี
------------------ 
22 64201040094 
นายอัครพลโอนวัง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................