วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสมาน     คำขาว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201030001 
นายกิตติศักดิ์สุขวงศ์
                   
2 64201030002 
นายชนาธิปน้ำแย้ม
                   
3 64201030003 
นายชนาธิปศรีพยุง
                   
4 64201030004 
นายนทีครองเชื้อ
                   
5 64201030006 
นางสาวปุณนิศาแก้วจันทร์
                   
6 64201030007 
นายรพีภัทรบัวรินทร์
                   
7 64201030008 
นายสมประสงค์จำปาทิพย์
------------------ 
8 64201030009 
นายอนันต์สิทธิ์จอมตั้ง
                   
9 64201030010 
นายอมรฤทธิ์ทองวิจิตร
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................