วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายมานะศักดิ์     อารมณ์สวะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201020082 
นายกฤษดาวิเศษจุมพล
------------------ 
2 64201020083 
นายกิตติพรใจรัมย์
------------------ 
3 64201020084 
นายโกสินทร์ยอดแก่น
------------------ 
4 64201020085 
นายขจรยศพรานพรม
------------------ 
5 64201020086 
นางสาวขวัญเดือนมะลิภา
------------------ 
6 64201020087 
นายคมกฤษเปล่งปลั่ง
                   
7 64201020088 
นายจักรภัทรสายบัว
------------------ 
8 64201020089 
นายจิรชัยนามวิชัย
                   
9 64201020090 
นายจิรพัฒน์เนืองนอง
------------------ 
10 64201020091 
นายวิษณุสรรค์พื้นพรม
                   
11 64201020092 
นายไชยเฉลิมนิลเนตร
                   
12 64201020093 
นายณัฐพลไชยโคตร
                   
13 64201020094 
นายทิวทัศน์ลันดา
                   
14 64201020095 
นายธนภัทรสมบูรณ์
                   
15 64201020096 
นายอภิวัฒน์น้อยคำพวง
                   
16 64201020097 
นายอภินันท์ทองคำผุย
                   
17 64201020098 
นายอภิศักดิ์หงษ์ขาว
                   
18 64201020099 
นายอานัติธนูทอง
                   
19 64201020100 
นายกฤษฎาพิริเกรง
                   
20 64201020102 
นายนิรพัฒน์แก้วสุด
                   
21 64201020103 
นายรัฐภูมิกัลยา
                   
22 64201020104 
นายกิตติชัยมั่นใจ
                   
23 64201020106 
นายอาทิตย์ทองสลับ
                   
24 64201020108 
นายอัฐกรคำวงษา
                   
25 64201020109 
นางสาวบุษยารัตน์วงษ์แสง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................