วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายมานะศักดิ์     อารมณ์สวะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201020055 
นายณัฐวุฒิอุ่นจิตร
------------------ 
2 64201020056 
นายตะวันไชยภักดี
                   
3 64201020057 
นายถนัดกิจสมภาวะ
                   
4 64201020058 
นายเทอดชัยรำรื่น
------------------ 
5 64201020059 
นายธนนันท์จิบจันทร์
                   
6 64201020060 
นายธีรวัฒน์อัมภรณ์
                   
7 64201020061 
นายประกาศิตคำแสนราช
                   
8 64201020062 
นายพงษ์ศักดิ์บัวลา
------------------ 
9 64201020063 
นายพงษ์สิทธิ์เขียวอ่อน
                   
10 64201020064 
นางสาวพรนภาถนอม
------------------ 
11 64201020065 
นายพีรพลเขียวสด
                   
12 64201020066 
นายพีรพัฒน์บุญเลี้ยง
                   
13 64201020067 
นายภัทรชัยบุญส่ง
                   
14 64201020068 
นายภาณุพงศ์คำเพราะ
------------------ 
15 64201020069 
นายภาณุพงศ์ทาพรมมี
                   
16 64201020070 
นายภูวเนตรน้ำใจดี
                   
17 64201020071 
นายรัชพลสิงห์บุญตา
                   
18 64201020072 
นายรัฐภูมิจันทร์หอม
                   
19 64201020073 
นายวชิรวิทย์แจ่มแจ้ง
                   
20 64201020074 
นายวชิรวิทย์สุวรรณมิตร
                   
21 64201020075 
นายวรวุฒิบุญเลี้ยง
                   
22 64201020076 
นายวรากรสุระพล
                   
23 64201020077 
นายวัชรพลศรีทะ
                   
24 64201020078 
นายวีระกอนผิววันดี
                   
25 64201020079 
นายศราวุฒิสายเสน
                   
26 64201020080 
นายเสฎฐวุฒิเขียวอ่อน
------------------ 
27 64201020081 
นายอนันต์แก้วเคนมา
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................