วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201020028 
นายวรายุทธ์ทวีศรี
                   
2 64201020029 
นายวรายุสทะคำวงษ์
                   
3 64201020030 
นายวิชาเคารพ
------------------ 
4 64201020031 
นายวีระศักดิ์จันทาทอง
                   
5 64201020032 
นายศุภกิตติ์ประสงค์
                   
6 64201020033 
นายสรเดชโสมรัมย์
                   
7 64201020034 
นายสิทธิพลพลพันธ์
                   
8 64201020035 
นายสุพลคำมาโฮม
                   
9 64201020036 
นายอธิชาติไชยโฆษ
                   
10 64201020037 
นายอภิรักษ์แสงดี
                   
11 64201020038 
นายอภิสิทธิ์ป้องพา
                   
12 64201020039 
นายอัษฎาสายสุ่ย
                   
13 64201020040 
นายอำพลพงษ์พิมพ์
                   
14 64201020041 
นายอิทธิกรเชื้อทอง
                   
15 64201020042 
นายกรินทร์สีทา
                   
16 64201020043 
นายกฤษฎาแก้วพิลา
                   
17 64201020044 
นายกฤษฎาสารสุข
                   
18 64201020046 
นายเกียรติศักดิ์อ่อนหอม
                   
19 64201020048 
นายจิรวัฒน์ศรีโพธิ์
------------------ 
20 64201020049 
นายชัยยาสังข์ทอง
------------------ 
21 64201020050 
นายชัยวัฒน์ฐานทอง
                   
22 64201020051 
นายณรงค์ชัยดวงนาค
------------------ 
23 64201020052 
นายณัฏฐกิตต์คำดี
                   
24 64201020053 
นายสิทธิโชคกลมพันธ์
                   
25 64201020054 
นายสุวิจักขณ์เขียวอ่อน
                   
26 64201020112 
นางสาวเขมจิราแสงเพ็ชร
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................