วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201020001 
นายเจตรินทร์จันทะโคตร
------------------ 
2 64201020002 
นายเฉลิมชัยหลวงภักดี
------------------ 
3 64201020003 
นางสาวชมพู่ธงชัยพงษ์พัฒนะ
------------------ 
4 64201020004 
นายชัยณรงค์คำแสน
                   
5 64201020007 
นายชิษณุพงศ์ครองชัย
                   
6 64201020008 
นางสาวณัฐณิชาคูณทรัพย์
                   
7 64201020009 
นายณัฐวุฒิจันทร์เทศ
                   
8 64201020010 
นายธนชัยจุลหอม
                   
9 64201020011 
นายธนโชติคำศรี
                   
10 64201020012 
นายธนดลสิงห์วงษา
                   
11 64201020015 
นายธีรศักดิ์บุตดีแพง
                   
12 64201020016 
นายธีรศักดิ์เมคา
                   
13 64201020017 
นายธีระพัฒน์เมอมะนา
------------------ 
14 64201020018 
นายนพณัฐอินทร์รอ
                   
15 64201020019 
นายนันทิชาแก้วดี
                   
16 64201020020 
นายพันธวัชสีดาโคตร
                   
17 64201020021 
นายพีรพลพารา
                   
18 64201020022 
นายพีรพัฒน์ตันโยธา
                   
19 64201020023 
นายภูวดลต้นแสง
                   
20 64201020026 
นายศิลปชัยจิตรอ่อน
                   
21 64201020027 
นายศุภจักรอัมภรัตน์
                   
22 64201020107 
นางสาววิระดามะโนรัตน์
                   
23 64201020110 
นายธีรชัยปลื้มใจ
                   
24 64201020111 
นายณัฐนัยผาแก้ว
------------------ 
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................