วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ตัวถังและสี รหัสกลุ่ม ชถ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววิภาศิริ     เลิศศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010217 
นายสุวรรณภูมิกุลศิริ
                   
2 64201010218 
นายนัฐภูมิแสงสว่าง
                   
3 64201010219 
นายขัตติยะบุญมาวงษ์
                   
4 64201010226 
นายกีรติแก้วอาษา
                   
5 64201010227 
นายชนะศักดิ์เขียวขำ
------------------ 
6 64201010242 
นายธนกรณ์ทองศรี
------------------ 
7 64201010243 
นายชัยณรงค์จันทะโคตร
                   
8 64201010244 
นายวชิรวิทย์นัดที
------------------ 
9 64201010245 
นายชานนคำลุน
                   
10 64201010246 
นายธีรภัทรบุญเหลือ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................