ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุขสันต์     สิทธิมวล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010190 
นายสุระคิดบรรพชาติ
                   
2 64201010191 
นายสุรชาติท่าฉลาด
                   
3 64201010192 
นายเสกสรรค์ทำบุญ
                   
4 64201010193 
นายอัคกพนธ์ธงชัย
------------------ 
5 64201010194 
นายวัชรวิชญ์โถบำรุง
                   
6 64201010197 
นายภาณุเดชโสแว
                   
7 64201010198 
นายภูวดลสุระชาติ
------------------ 
8 64201010199 
นายระพีพัฒน์วงษ์แสวง
                   
9 64201010200 
นายภูวนาถวลัยกาล
                   
10 64201010201 
นายฐิรวัฒน์เกษรสร้อย
                   
11 64201010202 
นายณรงค์ฤทธิ์พลศรี
                   
12 64201010203 
นายณัฐวุฒิเมาลิชาติ
                   
13 64201010204 
นายไตรภพโกศล
                   
14 64201010205 
นายทนงฤทธิ์อินทรโสม
------------------ 
15 64201010206 
นายธราเทพจิตตะวงษ์
------------------ 
16 64201010207 
นายธีรนันท์ปันมิละ
                   
17 64201010208 
นายนักรบโตสินธพ
                   
18 64201010209 
นายอธิยุตบุสดี
                   
19 64201010215 
นายรัฐภูมิดวงอุทัยเอก
------------------ 
20 64201010222 
นายสมบัติคมศรี
                   
21 64201010228 
นายปูรณินหันแถลง
------------------ 
22 64201010231 
นายสุทธิเดชวันยอด
                   
23 64201010235 
นายธีรชาติลาสองชั้น
                   
24 64201010237 
นายธีรศักดิ์ดวงคำ
------------------ 
25 64201010241 
นายเด่นชัยพรมมามั่น
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................