ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางธนิตา     สมนิยาม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010172 
นายอาณัติพลเสนา
                   
2 64201010173 
นายอาทิวัตค์สุริขันธ์
------------------ 
3 64201010174 
นายเอกรินทร์เนตรศิริ
------------------ 
4 64201010175 
นายกันต์ธรกงล้อม
                   
5 64201010177 
นายเขมนันท์ทำมาทอง
                   
6 64201010178 
นายคเณศร์คำตา
------------------ 
7 64201010179 
นายชัยณรงค์ยาเลิศ
                   
8 64201010180 
นางสาวภธิตาศิริภี
                   
9 64201010181 
นายธวัชชัยกองแก้ว
------------------ 
10 64201010182 
นายปวริศพวงพรมมา
                   
11 64201010183 
นายพงศธรเครือบุตร
                   
12 64201010184 
นายภูดินันท์สมเพชร
                   
13 64201010185 
นายภูมิภัทรากรไชยโคตร
                   
14 64201010187 
นายวีระภัทรสมบูรณ์
                   
15 64201010188 
นายศุภชัยบุญมา
------------------ 
16 64201010189 
นายสรวิศสุฤทธิ์
                   
17 64201010211 
นายจิรศักดิ์กุลวิลัย
                   
18 64201010214 
นายวีรชนสิมชาติ
------------------ 
19 64201010216 
นายธนาวินท์สิมชาติ
                   
20 64201010221 
นายศิวกรพวงขจร
                   
21 64201010230 
นายทรงพลมากสิงห์
                   
22 64201010233 
นายธนากรพุ่มจันทร์
------------------ 
23 64201010234 
นายเดชนรงค์ปุศิลา
------------------ 
24 64201010236 
นายธีระชัยจิตอ่อน
                   
25 64201010240 
นายปรัชญาเกษแก้ว
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................