วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธนภัทร     จอมไส

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010155 
นายกฤษฏาพรคำแก้ว
                   
2 64201010156 
นายกลวัชรคามินทร
------------------ 
3 64201010157 
นายแก้วอิทธิฤทธิ์สมแก้ว
                   
4 64201010158 
นายจักรีทองขาว
------------------ 
5 64201010159 
นายจิรายุจันทร์พูล
                   
6 64201010160 
นายเจษฎามาหา
                   
7 64201010161 
นายฉันทวัฒน์เวียงคำ
                   
8 64201010162 
นายชัยวัฒน์ระกำ
------------------ 
9 64201010163 
นายชัยอนันท์ศรีสวย
                   
10 64201010164 
นายวีรยุทธคะนอง
                   
11 64201010165 
นายวีระภาพกุลวิลัย
                   
12 64201010166 
นายสิทธิพลน้ำแย้ม
                   
13 64201010167 
นายสุเมธทองใบใหญ่
                   
14 64201010168 
นายสุรเดชกงล้อม
                   
15 64201010169 
นายโสภณวิชญ์มวลพรม
                   
16 64201010170 
นายอนุวัฒน์ชัยนาม
                   
17 64201010171 
นายอภิเวชพูลเพิ่ม
                   
18 64201010210 
นายณัฐพลวิชา
                   
19 64201010212 
นายธีรพงษ์ศรีพรม
                   
20 64201010220 
นายณัฐวัตรอรศรี
                   
21 64201010223 
นายศรัณย์มะโนรา
                   
22 64201010229 
นายอนุศักดิ์บุญนิธิ
                   
23 64201010232 
นายอรรถพลสู้ณรงค์
                   
24 64201010238 
นายกฤษฎาพรพรหมมา
                   
25 64201010239 
นายคุณภัทรขาวสลับ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................