วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.36 ครูที่ปรึกษาชื่อ จ่าสิบเอกชาติชาย     ฝอยทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 64201010131 
นายรัฐภูมิยศศิริ
------------------ 
2 64201010132 
นายรัฐภูมิศรกิจ
                   
3 64201010133 
นายรุ่งทรัพย์มนตรี
------------------ 
4 64201010134 
นายวราพลเสนาภักดิ์
------------------ 
5 64201010135 
นายวิศรุตการัมย์
------------------ 
6 64201010136 
นายวุฒิชัยเมณฑ์กูล
                   
7 64201010137 
นายวุฒิภัทรคำแพง
                   
8 64201010139 
นายสถาพรสิมาวัน
                   
9 64201010140 
นายสมบูรณ์ทรัพย์คมไสย
                   
10 64201010141 
นายสันสกฤตละมูล
                   
11 64201010142 
นายสิงห์ทองรัตนสิงห์
                   
12 64201010143 
นายสิงหาเนียมคำ
                   
13 64201010144 
นายสิรภัทรกินรา
------------------ 
14 64201010145 
นางสาวสุชานันท์มิ่งขวัญ
------------------ 
15 64201010146 
นางสาวสุดารัตน์ภูขีด
                   
16 64201010147 
นายแสงสุรีย์ครองเชื้อ
                   
17 64201010148 
นายอดิศรศรีมะณี
                   
18 64201010149 
นายอนุวัตรรสชาติ
                   
19 64201010150 
นายอมรวิวัฒน์ชินทอง
                   
20 64201010151 
นายอัษฎาภรณ์พงษ์ขันธ์
                   
21 64201010153 
นายเอกราชสมาน
                   
22 64201010225 
นายกัญจน์ชนะมณฑาทอง
                   
23 64201010247 
นางสาวจุฬาลักษณ์อินทโคตร
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................